เครือข่ายสาขาเกาหลีใต้

ประเทศเกาหลีใต้ (กรุงโซล)
โทรศัพท์ : 82-31 427 3910
โทรสาร: 82-31 427 3920
Email: rimskorea@cehgroup.com